Marka Mediolano w PROJEKCIE UNIJNYM

Mediolano W PROJEKCIE UNIJNYM

Marka Mediolano Prestige® bierze udział w PROJEKCIE UNIJNYM. Szczegóły projektu poniżej:

 • tytuł projektu:   "Umiędzynarodowienie firmy JS sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zbytu z marką Mediolano Prestige"
 • informacja o otrzymaniu dofinansowania z UE

Dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 • opis projektu, w tym opis jego celów i rezultatów

Przedmiotem internacjonalizacji są produkty marki Mediolano Prestige®.
W ramach projektu zaplanowane jest wejście marki Mediolano Prestige na nowy rynek zagraniczny, tj. Serbię.
Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki realizacji szeregu zaplanowanych działań:
1. przygotowania materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym katalogów, gadżetów, projektu stoiska, produkcji filmów reklamowych;
2. odbyciu misji gospodarczej w Serbii w 2024 r. i 2025 r.;
3. udział jako wystawca na targach w Belgradzie w 2025 r.
4. udział jako wystawca na targach w Paryżu w 2025 r.

 • grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),

1. Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa – odbiorcą projektu będzie przedsiębiorstwo JS Sp. z o.o.
2. Pracownicy firmy JS Sp. z o.o., którzy będą promować projekt na międzynarodowych targach.

 • cel lub cele projektu:

Celem projektu jest promowanie produktów marki Mediolano Prestige®, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym.
Celem jest również nawiązywanie, rozwijanie kontaktów handlowych z innymi krajami oraz zdobycie nowego rynku zbytu, kanałów dystrybucji.

 • efekty, rezultaty projektu:

Zdobycie nowego rynku zbytu, kanałów dystrybucji (Serbia) i pozyskanie min. 6 kontaktów oraz 3 kontraktów z partnerami z nowego rynku docelowego Serbii.

 • wartość projektu(całkowity koszt projektu):

444 219,40 PLN (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 40/100)

 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

191 902,04 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 4/100)

 

Mediolano W PROJEKCIE UNIJNYM

Marka Mediolano Prestige® bierze udział w PROJEKCIE UNIJNYM. Szczegóły projektu poniżej:

 • tytuł projektu:   "Umiędzynarodowienie firmy JS sp. z o.o. poprzez wejście na nowy rynek zbytu z marką Mediolano Prestige"
 • informacja o otrzymaniu dofinansowania z UE

Dofinansowanie Projektu w ramach Działania 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 • opis projektu, w tym opis jego celów i rezultatów

Przedmiotem internacjonalizacji są produkty marki Mediolano Prestige®.
W ramach projektu zaplanowane jest wejście marki Mediolano Prestige na nowy rynek zagraniczny, tj. Serbię.
Osiągnięcie celu projektu możliwe będzie dzięki realizacji szeregu zaplanowanych działań:
1. przygotowania materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym katalogów, gadżetów, projektu stoiska, produkcji filmów reklamowych;
2. odbyciu misji gospodarczej w Serbii w 2024 r. i 2025 r.;
3. udział jako wystawca na targach w Belgradzie w 2025 r.
4. udział jako wystawca na targach w Paryżu w 2025 r.

 • grupy docelowe (do kogo skierowany jest projekt, kto z niego skorzysta),

1. Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa, średnie przedsiębiorstwa – odbiorcą projektu będzie przedsiębiorstwo JS Sp. z o.o.
2. Pracownicy firmy JS Sp. z o.o., którzy będą promować projekt na międzynarodowych targach.

 • cel lub cele projektu:

Celem projektu jest promowanie produktów marki Mediolano Prestige®, które mają szansę stać się marką rozpoznawalną na rynku zagranicznym.
Celem jest również nawiązywanie, rozwijanie kontaktów handlowych z innymi krajami oraz zdobycie nowego rynku zbytu, kanałów dystrybucji.

 • efekty, rezultaty projektu:

Zdobycie nowego rynku zbytu, kanałów dystrybucji (Serbia) i pozyskanie min. 6 kontaktów oraz 3 kontraktów z partnerami z nowego rynku docelowego Serbii.

 • wartość projektu(całkowity koszt projektu):

444 219,40 PLN (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 40/100)

 • wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

191 902,04 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote 4/100)